Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2009

baca
znalezione na profilu Radka Oryszczyszyna
Reposted fromczerski czerski

May 21 2009

baca
1322 1d3e
Reposted fromWulfryk Wulfryk viafhr fhr
baca

Artykuł: "Czwartego lutego 1912 roku Franz Reichelt stanął na balustradzie pierwszego tarasu widokowego wieży Eiffla. Uczynił to aby przetestować swój najnowszy wynalazek - pewnego rodzaju spadochron mający formę zmodyfikowanego płaszcza. Niestety nie wszystko poszło po myśli Franza."

Komentarz: "Ludzie zrobią wszystko, żeby zaistnieć na Youtubie."

May 19 2009

baca
8527 979c 500
Reposted bykurde kurde

May 13 2009

baca

January 19 2009

baca
2559 5796 500
Reposted bymrblue mrblue

December 16 2008

baca
3022 c90a 500
A teraz krupnik!

December 05 2008

baca

November 25 2008

baca

October 30 2008

baca

October 09 2008

baca
Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji.
— Jello Biafra

September 18 2008

baca
Podobnie deklaruje przedstawicielka gdańskiej Panoramy. - Nie stosujemy wielkich obniżek cen, głównie z powodu szacunku dla klientów, którzy pierwsi kupili mieszkania w chwili rozpoczęcia sprzedaży

September 17 2008

baca
Najciekawsza jest winda szabasowa. Religijni Żydzi nie mogą pracować w szabas i nie wolno im nawet nacisnąć guzików przywołujących windę‚ nie mówiąc o guzikach w windzie. Zatem rabini w porozumieniu ze światową firmą dźwigów OTIS i po długich rozważaniach teologicznych wymyślili windę‚ która jeździ do góry i do dołu, zatrzymując się samoczynnie na każdym piętrze.
http://www.rp.pl/artykul/82677,191708.html

September 16 2008

baca

September 11 2008

baca
4939 5e51
Reposted bygreensky greensky

September 10 2008

baca
baca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl